ICF

ICF (International Coach Federation), 1995 yılında kurulmuş olup amacı koçluk mesleğinin tanınması ve etik kurallar çerçevesinde büyümesi olan bir organizasyondur. Bir koçun ICF üyesi olabilmesi ICF’e akredite bir eğitim programını tamamlamasını gerektirir. Tüm dünyada akreditasyon çalışmaları yapan ICF, koçluk mesleğini yürütenlerin belirli standartlara haiz olmasını hedefler. ICF üyesi ve/veya sertifikası olan koçlar, ICF etik kurallarına göre mesleklerini icra ederler.

ICF Etik İlkeleri

ICF; koçlukta mükemmelliğin korunması ve teşvik edilmesinde kararlıdır. Bu nedenle ICF; tüm üyeleri ve unvanlı koçlarından (koçlar, mentor koçlar, koç süpervizörleri, koçluk eğitmenleri ve koçluk öğrencileri) etik davranış ve ilkelerine bağlı olmalarını, ICF temel koçluk yetkinliklerini etkin bir şekilde uzmanlık alanlarında kullanmalarını bekler.

Etik Kurallar, ICF temel değerleri ve ICF koçluk tanımına bağlantılı olarak, tüm ICF Üyeleri için uygun prensipleri, yükümlülük ve yürürlüğe koyulabilir uygulama standartlarını sağlamak için tasarlanmıştır.

Tüm ICF üyeleri ve ICF Unvanlı koçlar aşağıda yer alan Etik Kurallara uymayı taahhüt ederler:

Bölüm 1: Tanımlar

Koçluk: Koçluk, müşterilerin kişisel ve profesyonel potansiyellerini en üst düzeye çıkarmak amacıyla düşünceleri harekete geçiren ve yaratıcı bir süreçte onlarla ortaklık yapmaktır.

ICF Profesyonel Koçu: ICF Koçu, ICF Profesyonel Temel Yetkinliklerini uygulamayı kabul eder ve ICF Etik Kurallarına olan sorumluluğuna and içer.

Profesyonel bir Koçluk İlişkisi: Koçluk sürecindeki tarafların sorumluluklarını belirten bir anlaşmayı kapsar.

Müşteri: Müşteri, koçluk hizmeti verilen kişidir.

Sponsor: Ödemeyi yapan ve/veya koçluk hizmetinin verilmesini organize eden, kurum veya onun temsilcileridir.

Tüm durumlarda, koçluk bağlantı sözleşmeleri hem müşterinin, hem sponsorun hakları, rolleri ve sorumlulukları (bunlar aynı kişi değilse) açıkça belirlenmelidir.

Bölüm 2: ICF Etik Davranış Standartları

Giriş: ICF Profesyonel Koçları koçluk mesleğine olumlu şekilde yansıyacak tarzda kendilerine yön vermeye isteklidirler; değişik koçluk yaklaşımlarına karşı saygılıdırlar ve geçerli kanunlarla ve kurallarla bu mesleğe bağlı olduklarını kabul ederler.

Kısım 1: Genel Anlamda Profesyonel Davranış

 • Bir koç olarak, ben:
 • Bilerek bir koç olarak sunduklarım konusunda doğru olmayan veya yanıltıcı herhangi bir kamu açıklaması yapmayacağım veya herhangi bir yazılı belgede koçluk mesleğine veya kendi yeterliliklerime veya ICF’e ilişkin asılsız iddialarda bulunmayacağım.
 • Koçluk niteliklerimi, uzmanlığımı, deneyimlerimi, sertifikasyonlarımı ve ICF yeterliliklerimi tam ve doğru olarak belirteceğim.
 • Başkalarının çabalarını ve katkılarını tanıyıp, takdir edeceğim ve bunları kendime ait olarak takdim etmeyeceğim. Bu kuralı ihlal etmenin beni üçüncü kişiler tarafından açılabilecek davalarla karşı karşıya getireceğinin farkındayım.
 • Koçluk performansımı veya profesyonel koçluk ilişkilerimi bozan, onlarla çatışan veya onlara karışan kişisel konuları her zaman tanımaya gayret edeceğim. Durum ve şartlar gerektirdiği takdirde derhal profesyonel destek isteyeceğim ve koçluk ilişki(leri)mi bir süre askıya almak veya tamamen sona erdirmek de dahil olmak üzere uygun aksiyona karar vereceğim.
 • Bütün koçluk eğitimlerimde, koç mentorluğunda ve süpervizyon etkinliklerinde ICF Etik Kuralları’na uygun olarak davranacağım.
 • Araştırmalarımı yeterlilik, dürüstlük ve genel kabul görmüş bilimsel standartlar ve konuya ilişkin uygulanabilir kılavuzlar çerçevesinde yapacak ve raporlayacağım. Araştırmalarım ilgili kişilerin gerekli onayı ve rızası ile ve katılımcıları olası zararlardan koruyacak bir yaklaşımla yürütülecektir. Bütün araştırma çabaları, araştırmanın yapıldığı ülkenin yürürlükteki kanunları ile uyumlu olacak tarzda gerçekleştirilecektir.
 • Koçluk görevim süresince alınan tüm kayıtların gizliliği, güvenliği ve kişiye özel oluşunu göz önüne alacak ve geçerli yasalar ve anlaşmalarla uyumlu olacak şekilde koruyacağım; saklayacağım ve yok edeğim.
 • ICF üye iletişim bilgilerini (e-posta adresleri, telefon numaraları, vb.) ICF’ce yetkilendirilen tarzda ve kapsamda kullanacağım.

Kısım 2: Çıkar Çatışmaları

 • Bir koç olarak, ben:
 • Mevcut ve olası çıkar çatışmalarından kaçınmaya çalışacağım ve bu tür çatışmaları açıkça ifşa edeceğim. Bu tür bir çatışma ortaya çıkarsa da bu süreçten çekilmeyi önereceğim.
 • Müşterimin verdiği referanslar nedeni ile üçüncü kişilere ödemeyi veya üçüncü kişilerden almayı beklediğim bedeller konusunda müşterimi ve onun sponsorunu bilgilendireceğim.
 • Hizmet, mal ve diğer maddi olmayan ödüllerle takası, sadece koçluk ilişkimi bozmadığı takdirde yapacağım.
 • Koç-müşteri ilişkisinden anlaşma veya sözleşmede kararlaştırılmış ödeme şekli dışında, bilerek hiçbir kişisel, profesyonel veya maddi avantaj veya çıkar sağlamayacağım.

Kısım 3: Müşterilere Karşı Profesyonel Davranış

 • Bir koç olarak, ben:
 • Müşterimin veya sponsorun koçluk sürecinde veya koç olarak benden alçakları konusunda bilerek yanıltıcı olmayacağım veya asılsız iddialarda bulunmayacağım.
 • Potansiyel müşterilerime ve sponsorlarına yanıltıcı ve asılsız olduğunu bildiğim veya olduğuna inandığım bilgiyi vermeyeceğim.
 • Müşterilerim ve sponsor(lar)a açık, anlaşmalar veya sözleşmeler yapacağım. Profesyonel koçluk ilişkileri çerçevesinde yapılmış her anlaşmaya veya sözleşmeye uyacağım.
 • Müşterime ve sponsor(lar)a ilk toplantıda veya öncesinde, koçluğun içeriğini, gizliliğin içerik ve sınırlarını, finansal düzenlemeleri ve koçluk anlaşma veya sözleşmesinin diğer tüm koşullarını titizlikle açıklayacağım ve bunları anlamalarını sağlamaya gayret edeceğim.
 • Müşterilerimle ve sponsorlarla olabilecek herhangi bir fiziksel temasımı düzenleyen net, uygun ve kültürel duyarlılık taşıyan sınırları belirlemekten sorumlu olacağım.
 • Mevcut ve müşterilerim ve sponsorların herhangi biri ile cinsel yakınlığa girmeyeceğim.
 • Anlaşma veya sözleşme şartlarına uygun olmak kaydıyla, sürecin herhangi bir aşamasında müşterimin koçluk ilişkisini sona erdirebilme hakkına saygı duyacağım. Müşterinin koçluk ilişkimizden artık yarar sağlamadığına ilişkin belirtiler konusunda tetikte olacağım.
 • Başka bir koç veya başka bir kaynaktan daha iyi bir hizmet alacağına inanırsam, müşteriyi veya sponsoru bu değişimi yapması için yüreklendireceğim.
 • Gerektiğinde veya uygun olduğunda müşterime başka profesyonellerden hizmet alması konusunda tavsiyede bulunacağım.

Kısım 4: Gizlilik / Mahremiyet

 • Bir koç olarak, ben:
 • Tüm müşteri ve sponsor bilgileri ile ilgili en üst düzeyde gizlilik sağlayacağım. Yasalar aksini gerektirmedikçe, diğer bir kişiye bu bilgileri vermeden önce açık bir anlaşma veya sözleşme yapacağım.
 • Koç, müşteri ve sponsor arasında koçluk bilgilerinin ne şekilde paylaşılacağı konusunda açık bir anlaşma yapacağım.
 • Öğrenci koçların eğitimcisi konumundayken, onları gizlilik politikaları konusunda aydınlatacağım.
 • Müşterilerime ve onların sponsorlarına verdiğim hizmetlerde yönettiğim ücretli veya gönüllü yardımcı koçların ve diğer kişilerin ICF Etik Kuralları Bölüm İki, Kısım 4: Gizlilik/Özellik standartları ve uygulanabildiği ölçüde tüm ICF Etik Kurallarına bağlı kalacaklarına dair açık anlaşmalar veya sözleşmeler yapacağım.

Kısım 5: ICF Etik Andı

Bir koç olarak, ben:
ICF Profesyonel Koçu olarak, müşterilerime ve sponsorlara, iş arkadaşlarıma ve genel anlamda topluma karşı etik ve yasal sorumluluklarımı biliyor ve bunlara uyacağımı kabul ediyorum. ICF Etik Kurallarına uyacağıma, koçluk hizmeti vereceğim kişilere bu standartları uygulayacağıma and içiyorum.

Eğer, bu Etik Andı veya ICF Etik Kuralları’nın herhangi bir maddesini ihlal edersem ICF’in tamamen kendi takdiri ile beni böyle yapmaktan dolayı sorumlu tutabileceğini kabul ediyorum. Dahası, herhangi bir ihlal durumunda ICF’e karşı sorumluluğumun, ICF üyeliğimin ve/veya ICF unvanlarımın elimden alınması gibi yaptırımları da içerebileceğini kabul ediyorum.